ആവശ്യമുള്ളതില്‍ കുത്തിക്കോ...

3/13/12

എന്തിനാണ് ചെക്കാ..............

ഒരുപാട് പേര്‍ പറഞ്ഞിട്ടും,
അമ്മ തന്നെ കരഞ്ഞിട്ടും.....
സുഹൃത്തുക്കള്‍ എതിര്‍ത്തിട്ടും.
എന്തിനാണ് ചെക്കാ നീ..
ആ മറിഞ്ഞ കല്ലട്ടിമേല്‍
കയറില്‍ തൂങ്ങി ആടിയത്....???????

No comments:

Post a Comment

ഫേസ്ബുക്കില്‍ കൂടെ അഭിപ്രായം പറയാം...

ചങ്ങായിമാരേ.....